Seznámení s AJ

Seznamování se začátky anglického jazyka probíhá pro děti 5 – 6 leté cíleně dvakrát týdně se skupinkou deseti dětí, které mají osvojenou správnou výslovnost mateřského jazyka , po dobu 20 minut.


Kromě toho se s dětmi pracuje i v průběhu celého dne, individuálně při ranních hrách k doplnění jednotlivých námětů, se kterými se děti běžně seznamují, ve chvilce před obědem a v době spánku ( respektuje se potřeba spánku každého dítěte ).

Volí se forma hry, která je pro děti atraktivní a motivující. Využívá se při tom různých funkčních možností pracovního materiálu , který se v průběhu lekce může dotvářet nebo měnit. Námět ( obsah učiva ) je rozdělen do jednotlivých tématických okruhů, se kterými se děti průběžně seznamují během celého školního roku ( stejně jako v mateřském jazyku ). Začíná se s pozdravy, představováním a zdvořilostními frázemi. Pokračujeme tématy : znalost barev, číselná řad 1 – 10, rodina, činnosti dětí – aktivity, roční období, ovoce, zelenina, oblečení, části lidského těla, povolání, ve škole, doma, zvířata domácí i v ZOO, ve městě, na vsi…

Celá práce s anglickým jazykem se realizuje formou hry, omalovánek, krátkými říkankami, písničkami a pohybovými hrami. Každé dítě má k dispozici pracovní list, kterým si učitelka nenásilně prověřuje zvládnutí tématu. V pracovních listech si děti kreslí, doplňují, vybarvují. Učitelka má ke každému obrázku anglickou otázku, na kterou by dítě mělo do konce školního roku reagovat jednoduchou větou. Vybarvování a doplňování rozvíjí nejen zrak, paměť, grafomotoriku, ale i logické myšlení. Využívá se také zvuková nahrávka, pomocí které dochází k podporování sluchového vnímání s vjemem zrakovým. Při seznamováním s anglickým jazykem je respektováno individuální tempo každého dítěte. Děti jsou motivovány a aktivizovány nejen svými výsledky, ale i neustálou pochvalou, povzbuzením, odměnou obrázky a razítky ze známých pohádek.