Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Úvod  » o školce  » co nabízíme

Co nabízíme


ikona_AJ_zm.jpg (25 KB)

Seznámení s AJ

 

Seznamování se začátky anglického jazyka probíhá pro děti 5 – 6 leté cíleně dvakrát týdně se skupinkou deseti dětí, které mají osvojenou správnou výslovnost mateřského jazyka , po dobu 20 minut.


Kromě toho se s dětmi pracuje i v průběhu celého dne, individuálně při ranních hrách k doplnění jednotlivých námětů, se kterými se děti běžně seznamují, ve chvilce před obědem a v době spánku ( respektuje se potřeba spánku každého dítěte ).

Volí se forma hry, která je pro děti atraktivní a motivující. Využívá se při tom různých funkčních možností pracovního materiálu , který se v průběhu lekce může dotvářet nebo měnit. Námět ( obsah učiva ) je rozdělen do jednotlivých tématických okruhů, se kterými se děti průběžně seznamují během celého školního roku ( stejně jako v mateřském jazyku ). Začíná se s pozdravy, představováním a zdvořilostními frázemi. Pokračujeme tématy : znalost barev, číselná řad 1 – 10, rodina, činnosti dětí – aktivity, roční období, ovoce, zelenina, oblečení, části lidského těla, povolání, ve škole, doma, zvířata domácí i v ZOO, ve městě, na vsi…

Celá práce s anglickým jazykem se realizuje formou hry, omalovánek, krátkými říkankami, písničkami a pohybovými hrami. Každé dítě má k dispozici pracovní list, kterým si učitelka nenásilně prověřuje zvládnutí tématu. V pracovních listech si děti kreslí, doplňují, vybarvují. Učitelka má ke každému obrázku anglickou otázku, na kterou by dítě mělo do konce školního roku reagovat jednoduchou větou. Vybarvování a doplňování rozvíjí nejen zrak, paměť, grafomotoriku, ale i logické myšlení. Využívá se také zvuková nahrávka, pomocí které dochází k podporování sluchového vnímání s vjemem zrakovým. Při seznamováním s anglickým jazykem je respektováno individuální tempo každého dítěte. Děti jsou motivovány a aktivizovány nejen svými výsledky, ale i neustálou pochvalou, povzbuzením, odměnou obrázky a razítky ze známých pohádek.

 


 

ikona_hv_zm.jpg (27 KB)

Třída s hudebně dramatickým zaměřením

 

Bohatý tvořivý potenciál má každé dítě, a pokud mu k němu nezahradí přístup necitlivá kritika, je schopno tento potenciál v životě plně uplatnit, což mu přináší uspokojení, zdravé sebevědomí a radost.“ 

Z. Šimanovský

Cílem našeho snažení je, aby i dítě, které nemá hudební talent, si rádo zazpívalo, zahrálo na hudební nástroj, účastnilo se s námi hudebně pohybových aktivit bez pocitu, že něco neumí nebo nezvládá. Snažíme se děti získat pro hudební činnosti různorodými formami práce. Využíváme tyto činnosti během celého dne – snažíme se každý den si zazpívat. Osvědčilo se nám cvičení při hudbě, kdy děti slyší oblíbené písně (hrané na klavír nebo z magnetofonové nahrávky). Dochází tak k přirozenému zapamatování písně a procvičení rytmu. Hry s rytmem a pohybem jsou výborným „lékem“ pro hyperaktivitu dětí. Také řeč často procvičujeme ve spojení s rytmickými hrami.

Zkoušíme hrát na netradiční hudební nástroje, které si vyrobíme i na různé předměty. Tohoto pak využíváme při různých hrách se zpěvem nebo hře s písní jako námětu dramatického děje. Děti mají rády i hudební pohádky hrané učitelkou, a pak i dětmi. Vybíráme pro děti zajímavé tanečky a tancujeme i country tance. Využíváme také pohybu při hudbě spojeného se stylizací do určitého prostředí (hrad, moře, strašidelný les…), a pak následuje spojení s výtvarnými činnostmi. Součástí našeho působení jsou i poslechové činnosti a relaxační hudba, která pomáhá snižovat psychické napětí, koncentrovat myšlení a ovlivňovat řadu procesů v těle. Veškeré naše hudebně pohybové aktivity jsou propojeny s dramatickými hrami, ve kterých děti přirozenou formou prožijí určité situace, se kterými se mohou setkat později v životě.

 


 

ikona_vv_zm.jpg (26 KB)

Třída s výtvarným zaměřením

 

V těchto třídách mají děti možnost seznámit se nejen s běžnými základními, ale i netradičními výtvarnými technikami. Vycházíme vždy z prožitků dětí a volíme přirozené náměty ze života lidí, zvířat, ať pohádkových či skutečných. Zpočátku provádíme různá grafická cvičení zaměřená na uvolnění jemné motoriky prstů a ruky, modelujeme s plastelínou i hlínou. Důležitá je práce s čárou a linií.

Každoročně tyto třídy reprezentují naší mateřskou školu účastí v různých výtvarných soutěžích. Děti se mohou spolu s učitelkami zapojit do estetického dotváření třídy a chodby mateřské školy vlastními výtvarnými projekty. Výtvarné práce našich dětí jsou prezentovány na veřejnosti ve výloze místní samoobsluhy. Zajímavá je pro děti i činnost, při které děti vyrábí předměty z umělých materiálů nebo z přírodnin. Věnujeme se také kolektivním výtvarným projektům zaměřeným k jednotlivým ročním obdobím. Při výtvarných hrách, se snažíme zajímavou formou rozvíjet u dětí koordinaci zraku a ruky důležitou pro rozvoj grafických schopností pro přípravu na psaní v 1.ročníku základní školy.
Vycházky s esteticky zaměřeným pozorováním okolí nejsou u nás výjimkou. Tím vším chceme u dětí rozvíjet výtvarné cítění, tvořivou vynalézavost, originalitu a fantazii, odvahu výtvarně se vyjádřit a seberealizovat a zároveň prožívat radostné pocity při tvořivé činnosti.

 


 


 

Copyright © MŠ K.Štěcha. All Rights Reserved  |  kresba Branický graf.eteliér