Vítejte na stránkách MŠ K.Štěcha

test Instruktážní video k testům, kterými budou děti v MŠ testovány naleznete zde.

Zákonní zástupci musí počítat se zdržením v MŠ nejméně 20 min (čekají na výsledek testu svého dítěte).

Testovací místnost: šatna dětí, ve které mohou být pouze 4 děti,

každé dítě s doprovodem jednoho zákonného zástupce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Od 12.4. 2021 je mateřská škola znovu otevřena.

Docházka se týká dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupinách maximálně 15 dětí a dětí zaměstnanců vybraných profesí:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

pedagogickými pracovníky školských zařízenípro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

příslušníci ozbrojených sil,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky

Nutné doložit potvrzením zaměstnavatele.

Děti budou 2x týdně testovány antigenními testy (výtěr z přední části nosu).

Testování bude probíhat za asistence zákonného zástupce, proto je nutné, aby zákonný zástupce dítě do MŠ přivedl. Neposílejte s dítětem nezletilé sourozence.

Pokud dítě testování nebude absolvovat, nemůže být do školy přijato, ale bude omluveno a vzděláváno distančně.

DÍTĚ SE NEBUDE TESTOVAT V PŘÍPADĚ, že prokazatelně doloží (potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné podobě), že

a) prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Provoz ve všech třídách bude zajištěn od 6.00 17.00 hodin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  sunny

V době letních prázdnin bude naše mateřská škola UZAVŘENA.

V době od 1.7. - 30.7.2021 bude provoz pro naše děti zajišťovat ➜ MŠ Papírenská.

V době od 2.8. - 20.8.2021 bude provoz pro naše děti zajišťovat ➜ MŠ Větrná.

Prosíme rodiče, aby si promysleli umístění svých dětí do náhradních mateřských škol.

Po znovuotevření MŠ budeme na jednotlivých třídách zjišťovat vaše požadavky.

                                                                                               Děkujeme za spolupráci.

 

Přejeme všem hodně trpělivosti a pevné zdraví.

 

 

 

JÍDELNÍČEK